Home Osnove ustava BiH

OSNOVE USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE

OSNOVE USTAVA BOSNE I HERCEGOVINE

Preambula

I. Temeljne odredbe:

1. Bosna i Hercegovina je višenacionalna država bošnjačkog, hrvatskog, srpskog naroda i svih njezinih građana.

2. Bošnjaci, Hrvati i Srbi kao suvereni i konstitutivni narodi i građani Bosne i Hercegovine, ostvarujući svoja suverena prava uređuju Bosnu i Hercegovinu kao decentraliziranu, demokratsku, pravnu i socijalnu državu, sastavljenu od federalnih jedinica s jednakim pravima i odgovornostima.

3. Bosna i Hercegovina je federalna država koja se sastoji od četiri (4) federalne jedinice i jedinica lokalne uprave i samouprave (općine i gradovi). Jednu od federalnih jedinica čini Distrikt Sarajevo.

4. Suverenitet Bosne i Hercegovine neotuđiv je, nedjeljiv i neprenosiv.

5. Federalne jedinice se uspostavljaju na temelju povijesnih, etničkih, zemljopisnih i drugih kriterija i ne moraju imati teritorijalni kontinuitet.

6. Federalne jedinice imaju svoj Ustav.

7. U Bosni i Hercegovini i federalnim jedinicama vlast je ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.

8. Metode i postupak određivanja teritorija federalnih jedinica, jedinstvena načela i standarde ustroja vlasti u federalnim jedinicama utvrđuje Parlament BiH.

9. Jedinice lokalne uprave i samouprave su gradovi i općine, koje se uspostavljaju Zakonom federalnih jedinica, a na temelju jedinstvenih kriterija koje utvrđuje Parlament BiH.

10. Glavni grad BiH je Sarajevo, a glavni gradovi federalnih jedinica su Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla.

II. Ljudska prava i temeljne slobode

Katalog prava i sloboda

III. Nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i federalnih jedinica

U nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine su:

a) obrana i sigurnost;
b) izborno zakonodavstvo;
c) vanjska politika;
d) vanjsko-trgovinska politika;
e) carinska politika;
f) monetarna politika;
g) makroekonomska politika;
h) financije u skladu sa Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine;
i) financiranje institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine;
j) politika i donošenje propisa za useljenje, izbjeglice, imigraciju i azil;
k) uspostava i funkcioniranje Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine;
l)donošenje jedinstvenih procesnih propisa iz oblasti kaznenog i civilnog zakonodavstva;
m) provedba međunarodnih kazneno-pravnih propisa;
n) uspostava međunarodnog prometa i komunikacija;
o) kontrola zračnog prometa;
p) pregovaranje, izrada, usvajanje i provedba svih zakona potrebnih za ispunjavanje europskih standarda kao i političkih, sigurnosnih i ekonomskih uvjeta vezanih za europske i euroatlantske integracije;
r) ostale nadležnosti koje proizlaze iz ovog Ustava.

U podijeljenoj nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine i federalnih jedinica su:

a) jamčenje i provedba ljudskih prava;
b) fiskalna politika;
c) sustav obvezno-pravnih odnosa
d) izvršenje kaznenih sankcija;
e) uspostava i organiziranje policijskih snaga;
f) ekologija;
g) osnove uređenja lokalna uprave,
h) informiranje;
i) donošenje propisa o javnom radio-televizijskom servisu, te osiguranje njegova rada,
j) znanost i tehnologija
k) obrazovanje, kultura i sport;
l) prostorno planiranje;
m) zdravstvo i socijalna politika;
n) sprječavanje i otklanjanje posljedica prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda;
o) poljoprivreda, vodoprivreda i šumarstvo;
p) industrija, energetika i rudarstvo;
q) uspostava i reguliranje unutarnjeg prometa i komunikacija.

U isključivoj nadležnosti federalnih jedinica su:

a) utvrđivanje gospodarske politike, uključujući planiranje i obnovu, te politiku korištenja zemljišta;
b) uspostava i organizacija sudbene vlasti;
c) lokalna uprava i samouprava
d) donošenje propisa o trgovini, ugostiteljstvu i turizmu, te razvitak turističkih resursa;
e) donošenje propisa o financijama i financijskim institucijama, te financiranje djelatnosti vlasti federalne jedinice;
f) dodjela elektronskih frekvencija za radio, televiziju, te u druge svrhe;
g) stambena politika;
h) stvaranje politike u svezi s reguliranjem i osiguravanjem javnih službi;
i) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta;
j) provedba socijalne politike i uspostava službi socijalne zaštite.

Federalnim jedinicama pripadaju sve nadležnosti koje nisu izričito ovim Ustavom dodijeljene u nadležnost institucijama Bosne i Hercegovine.

IV. Ustroj vlasti na razini Bosne i Hercegovine

Zakonodavna vlast:

1. Zakonodavnu vlast u Bosni i Hercegovini obavlja Parlament Bosne i Hercegovine, koji se sastoji od Zastupničkog doma i Doma naroda (Doma federalnih jedinica).

2. Za donošenje svih odluka Parlamenta Bosne i Hercegovine biti će potrebna suglasnost oba doma.

3. Domovi Parlamenta Bosne i Hercegovine imaju predsjednika i dva (2) dopredsjednika koji se biraju većinom glasova svojih članova. Predsjednik i dopredsjednici moraju biti iz reda tri (3) konstitutivna naroda u BiH.

4. Zastupnički Dom se sastoji od 90 zastupnika, koji se biraju na slobodan,demokratski i neposrednim općim izborima.

U sastavu zastupničkog Doma osigurat će se najmanje 15 zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda i najmanje 3. zastupnika iz nacionalnih manjina.

Zastupljenost na čelnim pozicijama

Predsjednik Bosne i Hercegovine, predsjednik Parlamenta Bosne i Hercegovine i predsjednik Vlade Bosne i Hercegovine u svakom izbornom mandatu moraju biti iz tri različita (3) konstitutivna naroda u BiH.

V. Izvršna vlast

Predsjednik Bosne i Hercegovine:

1. Bosna i Hercegovina ima predsjednika i dva (2) dopredsjednika koji moraju biti iz tri (3) različita konstitutivna naroda.

2. U tri (3) uzastopna izborna mandata predsjednici Bosne i Hercegovine moraju biti iz tri (3) različita konstitutivna naroda.

3. Predsjednika i dopredsjednike Bosne i Hercegovine bira Parlament Bosne i Hercegovine iz reda zastupnika u Zastupničkom domu Bosne i Hercegovine.

Predsjednik Bosne i Hercegovine ima jedan dio samostalnih ovlasti, a jedan dio odluka donosi uz suglasnost dopredsjednika.

Vlada Bosne i Hercegovine:

1. Izvršnu vlast, sukladno Ustavu i zakonu obavlja Vlada Bosne i Hercegovine.

2. Vladu Bosne i Hercegovine čine predsjednik, dva (2) dopredsjednika i ministri.

3. Predsjednik Vlade i dopredsjednici Vlade su iz tri (3) različita konstitutivna naroda.

4. U sastavu Vlade osigurat će se jednaka zastupljenost sva tri (3) konstitutivna naroda i odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina.

5. Sastav, način donošenja odluka, ostavke,opoziv, izglasavanje nepovjerenja i druga pitanja od značaja za rad Vlade BiH uređuje se Zakonom.

VI. Sudbena vlast:

1. Sudbenu vlast na razini Bosne i Hercegovine obavlja Vrhovni sud Bosne i Hercegovine, a u federalnim jedinicama redovni sudovi.

2. Sudbena vlast je samostalna i neovisna.

3. Vrhovni sud Bosne i Hercegovine je najviši redovni žalbeni sud koji osigurava jedinstvenu primjenu zakona i ravnopravnost građana.

4. U sastavu sudaca Vrhovnog suda osigurati će se jednaka zastupljenost sva tri konstitutivna naroda i odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina.

5. Organizacija, broj sudaca, imenovanja i druga pitanja uredit će se Zakonom o

Vrhovnom sudu BiH.

VII. Ustavni sud Bosne i Hercegovine:

1. Ustavni sud BiH sastoji se od deset (10) sudaca, po tri (3) iz svakog od tri (3) konstitutivna naroda i jedan iz nacionalnih manjina.

2. Suce ustavnog suda imenuje predsjednik Bosne i Hercegovine uz suglasnost dopredsjednika, a potvrđuje Parlament Bosne i Hercegovine.

3. Ustavni sud je neovisan i samostalan u obavljanju svoje funkcije, od bilo koje druge vlasti u Bosni i Hercegovini.

VIII. Centralna banka Bosne i Hercegovine

1. Centralna banka Bosne i Hercegovine je samostalna i neovisna institucija, nadležna za tiskanje novca te definiranje i provedbu monetarne politike u Bosni i Hercegovini.

IX. Međunarodni odnosi

1. Međunarodni odnosi Bosne i Hercegovine moraju biti sukladni međunarodnom subjektivitetu, teritorijalnom integritetu i kontinuitetu Bosne i Hercegovine.

X. Promjena Ustava

1. Ustav Bosne i Hercegovine može se mijenjati samo odlukom dvotrećinske (2/3) većine ukupnog broja članova Parlamenta Bosne i Hercegovine koja mora uključivati i većinu izaslanika i zastupnika iz svakog konstitutivnog naroda.

2. Pitanja provedbe ovog ustava i funkcioniranje sustava vlasti u prijelaznom razdoblju uredit će se ustavnim zakonom koji će se donijeti istodobno s ovim ustavom.

Ažurirano (Srijeda, 07 Listopad 2009 09:59)

 
Facebook Like Box
Lista galerija
Statistika
Posjete Sadržajima : 238625
Posljednje vijesti
toolbar powered by www.mit3xxx.de